آموزش ها

آموزش ساخت ماکت دیوارکوب خرس | در این فیلم آموزشی با نحوه برش مدل، تا کردن و چسباندن حجم آشنا می شوید.


آموزش ساخت ماکت دیوارکوب کرگردن | در این فیلم آموزشی با نحوه برش مدل، تا کردن و چسباندن حجم آشنا می شوید.


آموزش ساخت ماکت دیوارکوب اسب شاخدار | در این فیلم آموزشی با نحوه برش مدل، تا کردن و چسباندن حجم آشنا می شوید.